El cerebro

Autor: Vicente OTS ESQUERDO
Publicació: Espasa, Barcelona, 1894.
Enllaç: http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do (Biblioteca Digital Hispánica)

Vicent Ots (deformació del cognom Orts) era un psiquiatra vilero, que va treballar al manicomi de Carabanchel del seu famós parent José Mª Esquerdo. Memòria premiada per la Real Academia de Medicina de Madrid. Recull els avanços del seu temps en anatomia, fisiologia i patologia cerebrals, amb especial tractament de l’epilèpsia i l’afàsia.